Vroeger was de Aa een getemde rechte rivier tussen twee hoge dijken. Na 10 jaar werken is dit totaal anders geworden. Met de aanleg van het Dynamisch Beekdal Aa is het complete landschap van Kasteel Heeswijk tot aan ’s-Hertogenbosch veranderd. 

Waterberging en recreatie

Om wateroverlast te voorkomen zijn waterbergingen aangelegd. Maar er is meer! Er is een recreatieve impuls gegeven aan het gebied, en er zijn verloren gegane natuurwaarden hersteld.

Dynamisch Beekdal - Middelrode4.png

Het beekdal van de Aa tussen Kasteel Heeswijk en ’s-Hertogenbosch is natuurlijker gaan functioneren. De beek slingert nu binnen een brede natuurstrook (gemiddeld 100 – 120 meter), bestaande uit (riet)moeras, bloemrijke graslanden, ruigtes en bosjes afgewisseld met oude meanders en poelen. De beek, die in het verleden recht is getrokken (gekanaliseerd) met het oog op een snellere afvoer van water, heeft nu haar speelse en vrije loop weer terug gekregen. De beekbodem zelf is rijk aan stroomkuilen en zandbedjes. Dit is belangrijk voor o.a. typische beeknatuur (winde en kopvoorn, moerasvogels, dotterbloem, kamsalamander, waterspitsmuis, bever en ijsvogel).

Met de herinrichting en aan;leg van waterbergingen worden ’s-Hertogenbosch en de omliggende dorpen beschermd tegen bestaande wateroverlast, maar wordt ook rekening gehouden met de klimaatontwikkeling. De langs de beek gelegen landbouwgronden blijven in landbouwkundig gebruik. De lagere gelegen landbouwgronden worden ingezet om tijdelijk water te bergen (parkeren) gedurende periodes waarin sprake is van extreme afvoeren; afvoeren die eens in de 100 jaar zich voordoen. Dit voorkomt wateroverlast in woonkernen en de daaraan verwante schade is minimaal.

De recreatie en de bestaande cultuurhistorische en archeologische waardevolle elementen zijn zichtbaar gemaakt in het gebied. Extensieve (watergebonden) recreatie, zoals kanovaart, wandelen door het beekdal, fietsen/wandelen over de kaden is mogelijk gemaakt.

dynamisch-beekdal---hoogwater-op-de-a2-in-1995
Zo was het in 1995!

Ontdek het Dynamisch Beekdal!

Op 10 september 2017 is de dronefilm ‘Ontdek het Dynamisch Beekdal’ gelanceerd van de werkzaamheden in het Aa-dal en het eindresultaat. Vooral van bovenaf zijn namelijk de veranderingen van de Aa goed te zien. Bekijk de dronefilm hier onder.

Wandelen!

Het Dynamisch Beekdal omvat het gedeelte van de Aa tussen kasteel Heeswijk en het mMaxima kanaal bij  ’s-Hertogenbosch. Het beekdal ligt deels in de gemeente Bernheze en deels in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Wil je dit gebied eens verkennen?
Download hier dan het kaartje en ga zelf op verkenning.
wandelroute-dynamisch-beekdal.pdf